Misiunea C.D.I.

Rolul şi funcţia CDI-ului în comunitatea şcolară

Centrul de Documentare şi Informare (C.D.I.) "este un centru de resurse pluridisciplinare, care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare. " (Ordin MECT, art 4)

CDI-urile aparţin administrativ unităţii şcolare pe care o servesc şi se subordonează metodologic caselor corpului didactic (CCD) din judeţul respectiv.

Organizarea şi funcţionarea CDI-ului este reglementată prin OMECT nr 5689/20.10.2008, emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Prin specificul activităţii sale, centrul de documentare şi informare participă la implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor. (art6).

Prin crearea centrului de documentare şi informare (CDI) se are în vedere realizarea egalităţii şanselor elevilor din mediul urban cu a celor din mediul rural, a elevilor proveniţi din medii culturale, economice, sociale diferite, prin punerea la dispoziţie a materialelor şi a documentelor necesare unei bune informări şi documentări, precum şi a unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării, profesorul documentarist. Prin crearea CDI se are în vedere favorizarea accesului la informaţie şi cultură a elevilor, cadrelor didactice şi a membrilor comunităţii locale, replasarea şcolii în centrul comunităţii locale, cât şi definirea sa ca pol de cultură al comunităţii şcolare şi celei locale.

Prin activităţile desfăşurate în cadrul CDI se urmăreşte centrarea atenţiei asupra priorităţilor definite în proiectul şcolii, realizarea lor în colaborare cu toţi partenerii implicaţi în activitatea şcolară şi extraşcolară, precum şi adaptarea politicii educaţionale naţionale la nevoile şi specificul şcolii şi publicului căruia i se adresează.

CDI asigura condiţii corespunzătoare dezvoltării personalităţii elevilor din punct de vedere intelectual, fizic, artistic, civic, acceptând rolul de iniţiator, susţinător si catalizator al comunitatii.

Centrul de documente si informare (CDI) este o structura documentara pluridisciplinara din unităţile şcolare, in beneficiul elevilor, cadrelor didactice şi comunicaţii locale,care are ca principală menire formarea elevilor in preluarea informaţiei, favorizând dezvoltarea autonomiei in studiu a elevilor  prin iniţierea lor in tehnicile documentare (circuit documentar, structura diverselor documente,cercetare documentara). De asemenea , este si locul unde se realizează proiecte de animaţie culturală si se desfăşoară activităţi de incitare la lectură si de orientare si de orientare si consiliere profesionala a elevilor.

C.D.I. este considerat, aşadar, un punct de reper pentru procesele inovatoare din şcolile româneşti, adresându-se întregii comunităţi educative, întelegând prin aceasta nu numai elevii şi cadrele didactice din şcoala în care exista un C.D.I., ci si alte categorii de public ce au legătură cu şcoala: părinţii, membrii comunităţii locale, asociaţii şi cluburi ale elevilor etc.

Un alt rol important al C.D.I. se traduce prin faptul ca, prin intermediul activităţilor care se organizează aici, utilizatorii (în special elevii) sunt pregătiţi să-şi însuşească codurile lecturii şi strategiile de utilizare a resurselor informaţionale noi din C.D.I., ceea ce face din acest centru de documentare un laborator de învăţătură dotat să-i pregătească pentru utilizarea altor structuri culturale, ca de exemplu: bibliotecile municipale, centrele de documentare specializate, reţelele de comunicaţie. Le permite, de asemenea, să reflecteze la utilitatea socială a acestor mijloace de comunicare, de a fi în legătură cu realitatea prin intermediul activităţilor individuale şi colective de ordin şcolar, într-o viziune de transfer către practicile personale integrate dincolo de spaţiul şcolii.

 

PROGRAM ZILNIC : 8.00 - 16.00